image

মহারাজ গম্ভীর সিংহগী ১৮৮ শুবা লৈখিদবগী থৌরম মপুং ফানা পাঙথোকখ্রে


জিরিবাম, জানুয়ারি ৯: মণিপুর অমদি মপান মণিপুরদা মণিপুরগী মহারাজ গম্ভীর সিংহগী ১৮৮ শুবা লৈখিদবগী থৌরম কয়া পাঙথোক্নরি। আসামগী কাছাড় কামরাঙ্গাদা লৈবা অৱাপল্লি খুভম নিংশিং লুপ, কামরাঙ্গনা শীন্দুনা অৱাপল্লি খুভমদা মহারাজ গম্ভীর সিংহগী ১৮৮ শুবা লৈখিদবগী থৌরম মপুং ফানা পাঙথোকখ্রে। অয়ুক্তা অৱাপল্লি খুভম নিংশিং লুপকী প্রেসিডেন্ট এস মণি মোহন সিংহ মচু ৭ কি ফিরাল চীংখৎতুনা থৌরম হৌদোকখি।

ঙসিগী থৌরম অদুদা উধারবন্ডদগী এমএলএ মিহির কান্তি শোম, অৱাপল্লি খুভম নিংশিং লুপকী প্রেসিডেন্ট এস মণি মোহন সিংহ, নিপকোগী প্রেসিডেন্ট তোংজম মণিপুর সিংহ, কাডাগী হেড অফিসকী প্রেসিডেন্ট হিজম প্রিয়োকুমার মৈতৈ, য়ুসিএমগী জেনারেল সেক্রেটারি এনজি দেব, জেডপিসি-বিজয়তা মহাতো, জয়পুর কামরাঙ্গা জিপিগী প্রেসিডেন্ট এল চন্দ্রকলা সিংহ অমদি এপিগী মেম্বার পপি রানি দত্তনা মথংশিৎনা চীফ গেষ্ট, প্রেসিডেন্ট, স্পিশিয়েল গেষ্ট অমদি গেষ্ট অব অনার ওইনা শরুক য়াখি।

থৌরমগা মরী লৈননা য়ুনাইটেড মণিপুর য়ুসিএমগী সেক্রেটারি জেনারেল ঙাঙোম দেব মৈতৈনা হায়, মণিপুর অমদি মণিপুরগী মপান্দা চোইজাইননা তাখ্রবা মৈতৈশিংবু পুনশিনবগী ৱাখল্লোন্দা লাকচবনি। চহী তরেৎ খুন্তাকপা মতমদা, কাছাড় কামরাঙ্গা খুল অসিদা লৈদুনা মায়খৈ অসোমগী মীওইশিংনা লাল্লোং কয়া শীজিন্নদুনা, বর্মা (অৱা) গী খুৎতগী কন্নবা হোৎনবদা লৌখিবা থৌদাংবু চহী খুদিংগী নিংশিংদুনা লাক্লি।

মতম শাংনা নিংখা তম্না পাল্লুরবা মতুংদা, কাওঙম্লরোইদবা চহী তরেৎ খুন্তাকপা থৌদোক অদুবু অমুক হন্না লাকহল্লরোইসি। মণিপুর অমদি মপান মণিপুরদা লৈরিবা মীপুম খুদিংমক অমত্তা ওইনা পুনশিনবগী মতম অদু ওইরে হায়না মদুনা ময়াম পুন্না অপুনবগী শক্তম ঙাকমিন্নসি। লোয়ননা মণিপুর মপান্দা লৈরিবা হিষ্টোরিকেল ওইবা মফমশিংবু মণিপুর লৈঙাক্না মীৎয়েং চঙবীয়ু হায়বা ৱাফম থম্লক্লি।

অৱাপল্লি খুভম নিংশিং লুপকী জেনারেল সেক্রেটারি থোকচোম প্রেমজিৎ সিংহনা ফোঙদোরকপদা চহী ৭ হেন্না খুন্তাকপা হায়বসি মৈতৈ ঐখোয়গী ইতিহাসতা খ্বাইদগী হেন্না পুক্নিং শোক্নিংঙাই ওইরবা অমুবা ময়েক্না ইদুনা লৈখ্রবা ইতিহাস অমনি। কাছাড় কামরাঙ্গদা লৈবা অৱাপল্লি হায়রিবা মফম অসিদা মতম অমদা চহী ৭ খুন্তাকপা মতমদা ইনিংথৌ গম্ভীর সিংহ অমদি নরসিংহ হাক্তক্তগী বার্মাশিংগা লান্থেংনবগীদমক শারম্বা অদুগুম্বা পল অমনি হায়দুনা ইপা ইপু অহল লমনশিংনা হায়বীরম্মী।

হায়রিবা পল অসি মতমগী ঈচেল হোংলকপগী মতুংইন্না অৱাপল্লিগী ফীবমসু হোংখ্রে। হৌজিক অৱাপল্লিগী ফীবমসু য়াম্না মওং চাদনা লৈরে অদুনা মণিপুরগী চীফ মিনিষ্টার ওইরিবা এন বিরেনগী মফমদসু খুঞ্জাশিংগী মায়কৈদগী চে পীশিনখিবা লৈখ্রে লোয়ননা হৌজিক লৈরিবা অৱাপল্লিগী ফীবম অসি য়োকখৎতুনা থম্বা পাম্মী হায়না ফোঙদোরক্লি।
নিপকোগী প্রেসিডেন্ট থোইদিংজম মণিহারনা হায়, মতম কয়াগী মমাঙদগী মহারাজ গম্ভীর সিংহগী লৈখিদবগী থৌরম পাঙথোক্তবা য়াদে হায়দুনা চহী কয়াগী মমাঙদগী পাঙথোক্তুনা লাক্লি। তোঙান তোঙান্না তাখ্রবা চোইজাইনরবা মৈতৈশিংবু অমুক্তং পুনশিনবা হায়বসি মহারাজ গম্ভীর সিংহগী ৱাখল্লোননি হায়খি।
সোর্স: সঙাই এক্সপ্রেস

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু