Tag: ১ম_কলাম

1 2 3 39 10 / 386 POSTS
চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

  নোঙ্গাখ্রে হায়বসি পাউ তারবসু থাজবদি সুকঙম ঙমদে। মরমদি মহাকনা মনিপুরী খোরিলোলদা তৌরম্লিবা খুদোলশিংদি হীংদুনা অদুম লৈরি। নুংশিবা পাউজেল কয়া পুদু [...]
শক্নাইরবা ‘চাকথেকপী নব’ লৈখিদ্রে

শক্নাইরবা ‘চাকথেকপী নব’ লৈখিদ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২১ : মণিপুরী শুমাঙ লীলাদা থোইদোক্না মীয়াম্না ‘চাকথেকপী নব’ হায়না খঙনবা চৌধুরিময়ূম নবচন্দ্র শর্ম্মা মশাগী অনাবা অমনা মরম ওইরগা ঙসি ন [...]
মণিপুর মর্জর এগ্রিমেন্টগী মতাংদা খন্ন-নৈনখ্রে

মণিপুর মর্জর এগ্রিমেন্টগী মতাংদা খন্ন-নৈনখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২১ : মণিপুরনা কুমজা ১৯৪৯দা লৈবাক অসিগী শরুক অমা ওইনা য়াওশিনবগী মর্জর এগ্রিমেন্ট খূৎয়েক পীনরুবা মতুংদগী ঙসি ফাওবদা ওইরক্লিবা ফীভমশিং [...]
মণিপুরনা গোল্ড ১৪ য়াওনা মেডেল ২১ লৌদুনা অভারওল ফার্স্ট টিম রানার্স আপ তারক্লে

মণিপুরনা গোল্ড ১৪ য়াওনা মেডেল ২১ লৌদুনা অভারওল ফার্স্ট টিম রানার্স আপ তারক্লে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২০ : অল মণিপুর তাইক্বান্দো এসোসিয়েসনগী এফিলিয়েটেড য়ুনিট অমা ওইরিবা ক্রিয়েটিভ তাইক্বান্দো ইন্সটিটিউট (সিটিআই) ইম্ফালগী শান্নরোয়শিংনা [...]
বাংলাদেশতা থা মরি মখাদা খ্বাইদগী চাং লিক্না লৈখিদবা ২৬, পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৪.৬৮

বাংলাদেশতা থা মরি মখাদা খ্বাইদগী চাং লিক্না লৈখিদবা ২৬, পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৪.৬৮

সিলেট, আগস্ট ২১: বাংলাদেশতা কোরোনা লায়না তপ্না তপ্না হন্থরক্লে, ঙরাং থা মরি মখাদা লৈবাক অসিদা কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা পুং ২৪ দা খ্বাইদগী চাং নেম্ন [...]
সনা কোনুং অমদি লাইনিংথৌ সনামহিদা লাংবন হৈশোই তম্বা থৌরম পাঙথোকখ্রে

সনা কোনুং অমদি লাইনিংথৌ সনামহিদা লাংবন হৈশোই তম্বা থৌরম পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২১ : ঙসি উত্রা সঙলেন সনা কোনুংদা মণিপুরগী নিংথৌ সনাজাওবা লৈশেম্বেনা লুচিংদুনা লাংবন হৈশোই তম্বা/চরা তম্বা থৌরম পাঙথোকখ্রে। উত্রা শঙ [...]
মণিপুরগী মীতৈ মচা অহুমনা কানাডাদা পুৱারী শেমখ্রে

মণিপুরগী মীতৈ মচা অহুমনা কানাডাদা পুৱারী শেমখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২০ : কানাডা সিটিদা ঙরাং (ইন্দিয়াগী মতমদা ঙসি) পাঙথোকখিবা লৈকপ অসিগী ওইনা খ্বাইদগী চাউবা কালগরি ম্যারাথোন-২০২১ দা মণিপুরগী মীতৈ মচা [...]
ইন্দিয়াগী কারেন্সি নোটতা মৈতৈ ময়েক হাপচিন্নবা হোৎনবীয়ু

ইন্দিয়াগী কারেন্সি নোটতা মৈতৈ ময়েক হাপচিন্নবা হোৎনবীয়ু

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৯ : ইন্দিয়ান কন্সটিট্যুসনগী ৮ শুবা সেদ্যুলদা চল্লবা মৈতৈলোল (কনগুম্বা খরনা মণিপুরী লোল কৌনবা হোৎনরিবা) অসিগী মশাগী শাগোন্নজরক্লিবা [...]
মণিপুরদা পুং ২৪দা চাদা ৫.৮ গী চাংদা পোজিটিব ওইখি

মণিপুরদা পুং ২৪দা চাদা ৫.৮ গী চাংদা পোজিটিব ওইখি

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৮ : মণিপুরদা হৌখিবা পুং ২৪ দা কোবিদ পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৫.৮ ওইরগা কোবিদতগী ফগৎখিবগী চাং চাদা ৯৬.৬১ ওইখি অদুগা মীওই ১৪০না পোজিটি [...]
একাদেমিগী এৱার্দ লাউথোকপদা শ্যামসুন্দর অমসুং ভৱানী য়াওরক্লে

একাদেমিগী এৱার্দ লাউথোকপদা শ্যামসুন্দর অমসুং ভৱানী য়াওরক্লে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৮ : লৈবাক অসিগী লিটরেচারগী লমদা লেমজনিংঙাই ওইরবা সাহিত্য একাদেমি প্রাইজ ফোর ত্রান্সলেসন-২০২০ গী এৱার্দ লাউথোকপদা লমদম অসিগী অইবা অ [...]
1 2 3 39 10 / 386 POSTS