Category: বাংলাদেশ

1 2 3 8 10 / 75 POSTS
বাংলাদেশতা কোভিদ ১৯না মরম ওইদুনা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২৪৭ লৈখিদ্রে

বাংলাদেশতা কোভিদ ১৯না মরম ওইদুনা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২৪৭ লৈখিদ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ২৫: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ লাইচৎ শন্দোকপা অমসুং শিহনখিবা মশীং নুত্তিগী খঙহেন হেনগৎলক্লে। লৈঙাক অসিদা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা লাইনা অসিনা মরম [...]
সিলেটতা রেকোর্ড পুম্নমক থুগাইদুনা খ্বাইদগী হেনবা পোজিটিব অমসুং শিবগী নুমিৎ অমা থেংনখ্রে

সিলেটতা রেকোর্ড পুম্নমক থুগাইদুনা খ্বাইদগী হেনবা পোজিটিব অমসুং শিবগী নুমিৎ অমা থেংনখ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ১৮ঃ সিলেট ডিভিশন মনুংদা খ্বাইদগী হেন্না হান্নগী রেকোর্ড পুম্নমক থুগাইদুনা পুং ২৪দা মীওই ১২ রোম লৈখিদ্রে। থাংজ নুমিৎ (১৭ জুলাই) অয়ুক [...]
বাংলাদেশতা করোনানা মরম ওইদুনা হন্দকশু লৈকাই মনুংদা কাং চিংখ্রে

বাংলাদেশতা করোনানা মরম ওইদুনা হন্দকশু লৈকাই মনুংদা কাং চিংখ্রে

সিলেট অফিস, ১২ জুলাই : ঙসি ইঙেনগী নিনি পানবা ‘কাং’ চিংবা (রথযাত্রা) নুমিৎনি। করোনা লাইচৎ মনুঙ ওইবনা মমাং চহিগুম্না হন্দকসু করোনাগী চৎনা কাঙলোন ঙাক্তুন [...]
বাংলাদেশতা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২৩০ লৈখিদ্রে, পোজিটিব ১১,৮৭৪ থেংনখ্রে

বাংলাদেশতা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২৩০ লৈখিদ্রে, পোজিটিব ১১,৮৭৪ থেংনখ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ১১: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ নাবা-শীবা মী মশীং খঙহেন হেনগৎলক্লে। বাংলাদেশতা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা পোজিটিব অমসুং লৈখিদ্রবা নুমিৎ অমা থেংনখি। [...]
বাংলাদেশতা ফেক্টরি মৈ চাকপদা মী ৫২ শিরে

বাংলাদেশতা ফেক্টরি মৈ চাকপদা মী ৫২ শিরে

ঢাকা, জুলাই ৯ : বাংলাদেশকী কেপিটেল ঢাকাগী ৱাংমদা লৈবা মথোল তরুক লোংবা সিজান জুস ফেক্টরি অমদা য়াম্না চাওনা মৈ চাকপগী থৌদোক অমদা য়ামদ্রবদা মীওই ৫২ শিরে [...]
বাংলাদেশতা করোনানা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২১২ লৈখিদ্রবা নুমিৎ অমা থেংনখ্রে

বাংলাদেশতা করোনানা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা ২১২ লৈখিদ্রবা নুমিৎ অমা থেংনখ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ০৯: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ নাবা-শীবা মী মশীং খঙহেন হেনগৎলক্লে। লাইনা অসিনা মরম ওইদুনা পুং ২৪ দা অনৌবা অমুক রেকোর্ড ওইনা খ্বাইদগী চাং ৱা [...]
অনৌবা রেকোর্ড ওইনা ১৫৩ লৈখিদ্রে, ৮৬৬১ পোজিটিব ওইবা থেংনখ্রে

অনৌবা রেকোর্ড ওইনা ১৫৩ লৈখিদ্রে, ৮৬৬১ পোজিটিব ওইবা থেংনখ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ০৪: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯না মরম ওইদুনা পুং ২৪ দা অনৌবা অমুক রেকোর্ড ওইনা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা মী ১৫৩ লৈখিদ্রে। অসি লোয়না লৈখিদবগী অপুন্ব [...]
মডার্না অমসুং সিনোফার্মাগী ভেক্সিন লাখ ২২ রোম থুংলরে, থাংজ নুমিৎ লাখ ২৩ রোম থুংলরনি

মডার্না অমসুং সিনোফার্মাগী ভেক্সিন লাখ ২২ রোম থুংলরে, থাংজ নুমিৎ লাখ ২৩ রোম থুংলরনি

ঢাকা, জুলাই ২ : ঈরাই নুমিৎ (২ জুলাই) অহিং ১১:২০ মিনিট মতমদা হযরত শাহজালাল ইন্টারনেশনেল এয়ারপোর্টতা এমিরেটস এয়ারলাইন্সতা কোভ্যাক্সকী মনুংচনবা ইউএসএগী [...]
বাংলাদেশতা রেকোর্ড ওইনা ঙসি কোভিদ-১৯ না মীওই ১৪৩ লৈখিদ্রে

বাংলাদেশতা রেকোর্ড ওইনা ঙসি কোভিদ-১৯ না মীওই ১৪৩ লৈখিদ্রে

সিলেট অফিস, জুলাই ১: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯না মরম ওইদুনা নাবা অমসুং শিবগী চাং নুত্তিগী অসুম হেনগৎলক্লি। লৈবাক অসিদা লায়না অসিনা মরম ওইদুনা ঙরাং পূং ২৪দ [...]
বাংলাদেশতা পূং ২৪দা রেকোর্ড ওইনা খ্বাইদগী পোজিটিব ওইবা নুমিৎ ওইখ্রে, পোজিটিব ৮৮২২ , চাদা ২৫.১৩%

বাংলাদেশতা পূং ২৪দা রেকোর্ড ওইনা খ্বাইদগী পোজিটিব ওইবা নুমিৎ ওইখ্রে, পোজিটিব ৮৮২২ , চাদা ২৫.১৩%

সিলেট অফিস, জুন ৩০: বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ নাবা শন্দোকপা হেনগৎলকপগি মরমনা পুং ২৪দা পোজিটিব ওইবা মীগি মশিং ৮৮২২ থেংনখ্রে। ঙশিনা খ্বাইদগী চাং ৱাংবা নুমিৎ অ [...]
1 2 3 8 10 / 75 POSTS