Category: লাইরিক লাইসু

সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

মীরমদা লৈরগসু ঐগীসু সনালৈবাক মণিপুর লৈ খঞ্জদুনা মঙ মঙজবনি। অদুবু চেত্তবা মঙ ঙাক্তা ওইখিবনা ইমা মণিপুরসি য়েংলুবা চৎপা শুকঙম ঙমখিদে। হন্দক্তি মতমচানা [...]
2 / 2 POSTS