Category: মপান লমদম

1 2 3 5 10 / 43 POSTS
নোবেল প্রাইজ ইন কেমিষ্ট্রিগী মনা পীখ্রে

নোবেল প্রাইজ ইন কেমিষ্ট্রিগী মনা পীখ্রে

সুইডেন, অক্টোবর ০৬ : জার্মান সাইন্টিষ্ট বেঞ্জামিন লিষ্ট অমসুং স্কোটলেন্দগী সাইন্টিষ্ট ডেভিদ ম্যাকমিলানদা হন্দক চহীগী ওইনা লেমজনিঙাই ওইরবা নোবেল প্রাইজ [...]
মার্ক জুকারবার্গ না ফেসবুক, হোয়াটসএ্যাপ অমসুং ইন্সটাগ্রাম সার্ভিস পুঙ খরা য়াখিদবা নুংঙাইতবা ফোঙদোরক্লি

মার্ক জুকারবার্গ না ফেসবুক, হোয়াটসএ্যাপ অমসুং ইন্সটাগ্রাম সার্ভিস পুঙ খরা য়াখিদবা নুংঙাইতবা ফোঙদোরক্লি

ওয়াশিংটন, অক্টোবর ০৫ : হৌখিবা লৈবাক পোকপা নুমিত্তা ফেসবুক য়াওনা হোয়াটসএ্যাপ অমদি ইন্সটাগ্রাম সার্ভিস পুঙ ৬লোম য়াখিদবা অদুগীদমক টেক জায়েন্ট অসিগী সিই [...]
কানাদাগী মণিপুরীশিংনা নিংঙোল চাক্কৌবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

কানাদাগী মণিপুরীশিংনা নিংঙোল চাক্কৌবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

মণিপুরী মিরর ডেস্ক, সেপ্টেম্বর ২৯ : সেপ্টেম্বর থা অসিগী চৈচৎ ২৬ তা কানাদাগী ওন্টারিও প্রভিন্সতা লৈবা ওরাজগেভিল্লা ওন্টারিও ক্রেডিট রিভারগী আইলেন্ড লেক [...]
মণিপুরগী মীতৈ মচা অহুমনা কানাডাদা পুৱারী শেমখ্রে

মণিপুরগী মীতৈ মচা অহুমনা কানাডাদা পুৱারী শেমখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ২০ : কানাডা সিটিদা ঙরাং (ইন্দিয়াগী মতমদা ঙসি) পাঙথোকখিবা লৈকপ অসিগী ওইনা খ্বাইদগী চাউবা কালগরি ম্যারাথোন-২০২১ দা মণিপুরগী মীতৈ মচা [...]
সার্স-কোভি-টু য়াওনা কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী এন্টিবোডিশিং থেংনরে

সার্স-কোভি-টু য়াওনা কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী এন্টিবোডিশিং থেংনরে

নিউ ইয়র্ক, আগস্ট ৮ : কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী হকচাংদা য়াওবা এন্টিবোডিশিং সাইন্টিস্টশিংনা থেংনখ্রে। মসিনা কেরোনা ভাইরাস মখল কয়া ঙ [...]
মন্দলে নিঙোল কমালা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

মন্দলে নিঙোল কমালা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

ইম্ফাল, আগষ্ট ০৪ : মন্দলে নিঙোল তখেল্লম্বম কমালা কোভিদ-১৯না মরম ওইরগা থা অসিগী ১ দা মনুং মতম চাদনা লৈখিদবদা অল মণিপুর ষ্টুডেন্ট গার্জিয়ান অর্গানাইজে [...]
পৈশাদগী কোভিদ-১৯ লৌনরকপা য়াবগী ওইথোকপা ইরৈ লৈতে: স্টাডি

পৈশাদগী কোভিদ-১৯ লৌনরকপা য়াবগী ওইথোকপা ইরৈ লৈতে: স্টাডি

লন্ডন, জুলাই ৩০(আই এ এন এস) : কোভিদ-১৯ গী লাইচৎ মনুংসিদা বেঙ্ক নোট অমসুং কোইনশিংদগী লাইনা লৌনরকপা য়াই হায়না মী কয়ানা কীনবা পোক্লবসু রিসার্চ তৌবশিংনা ম [...]
পৃথিবীদা খ্বাইদগী মাঙ-তাকহনবা মওংদা কারবন ইম্মিসন থোকহনবা শাশিংগী মরক্তা লমওকসু অমা ওইরি

পৃথিবীদা খ্বাইদগী মাঙ-তাকহনবা মওংদা কারবন ইম্মিসন থোকহনবা শাশিংগী মরক্তা লমওকসু অমা ওইরি

মেলবোর্ন, জুলাই ২০ : লৌউ-শিং উদা অমসুং অতৈ ৱাইল্ড লাইফতা য়াম্না শোকহনবা অমদি কারবন ইম্মিসন থোকহনবা লমওকশিংসি পৃথিবীদা য়াম্না অকায়বা পীবা শাশিংগী মরক্ত [...]
কোভিদ-১৯ দা ‘এজিথ্রোমাইসিন’ করিমত্তা কান্নদেঃ স্টাডি

কোভিদ-১৯ দা ‘এজিথ্রোমাইসিন’ করিমত্তা কান্নদেঃ স্টাডি

লোস এঞ্জেলস, জুলাই ১৯ : কোভিদ- ১৯ নাবা মতমদা ডাক্তার অয়াম্বনা এন্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন হেক্তা থারিবা অসি করিমত্তা কান্নদবা অমনি, মসিনা কান্নবা পীবদি [...]
স্পুটনিক ফাইভনা ডেল্টা ষ্ট্রেনদগী চাদা ৯০ ঙাকথোকপা ঙম্মী

স্পুটনিক ফাইভনা ডেল্টা ষ্ট্রেনদগী চাদা ৯০ ঙাকথোকপা ঙম্মী

নিউ দিল্লী, জুলাই ১১ : রাশিয়ানা পুথোকপা স্পুটনিক ফাইভ য়াওনা ভাইরেল ভেক্টর অমসুং এম আর এন এ ভেক্টর অমসুং এম আর এন এ ভেক্সিনশিংনা কোরোনাভাইরাসকী অনৌবা ড [...]
1 2 3 5 10 / 43 POSTS