Category: ৱারেং

1 2 3 10 / 27 POSTS
ঐখোয়গী মরূপ ওবিসি এসোসিয়েসন — আই এস থিংগোম

ঐখোয়গী মরূপ ওবিসি এসোসিয়েসন — আই এস থিংগোম

শোত্থারবা কাঙলুপশিংগী য়াইফনবা হোৎনরিবা থৌরাং অসিবু মরিক চুম্না পাঙথোক্নবগী পান্দমদা কাঙলুপ অসিগী মীচমশিংনা শেমজবা ‘মরূপ’ অমা লৈরি। মদুবু ওল আসাম ওদার [...]
“খা-গী লৈবাক য়ুনান” লমকোই ৱারী লাইরিক অসিদা মীৎয়েং অমা

“খা-গী লৈবাক য়ুনান” লমকোই ৱারী লাইরিক অসিদা মীৎয়েং অমা

অইবাঃ হরেস্বর গোস্বামী                                                                                                                                [...]
নৌহৌনা নীংশিংলুবদা “মরৈবাক মজাতিগীদমক্তা কত্থোকখ্রবা হেমাম নীলামনি সিংহ” লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

নৌহৌনা নীংশিংলুবদা “মরৈবাক মজাতিগীদমক্তা কত্থোকখ্রবা হেমাম নীলামনি সিংহ” লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

লাইরিক্কী মমিংঃ মরৈবাক মজাতিগীদমক্তা কত্থোকখ্রবা হেমাম নীলামনি সিংহ অইবীঃ কিয়াম তম্পাক্লৈমা দেবী অফোঙবাঃ ডাঃ হেমাম প্রিয়োশখি দেবী, ২০২১ লাইরিক্কী ম [...]
পুন্সিগী ঈথক ঈপোম মরক্তা “মৈ ঈশিং নুংশিৎ” শৈরেং লাইরিক অসিনা করি হায়নিংলিবাঃ মিৎয়েং অমা

পুন্সিগী ঈথক ঈপোম মরক্তা “মৈ ঈশিং নুংশিৎ” শৈরেং লাইরিক অসিনা করি হায়নিংলিবাঃ মিৎয়েং অমা

লাইরিক্কী মমিংঃ মৈ ঈশিং নুংশিৎ, ২০১৬ অইবাঃ নোংমাইথেম কিরনকুমার অফোঙবাঃ দ কলচরেল ফোরম, মণিপুর লাইরিক্কী মখলঃ শৈরেং। লাইরিক্কী লমায় মশিংঃ ১১৮ লাইরিক [...]
কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

আর্টিষ্ট অমগী পুন্সিদা ইজিপকী কাইরো ইন্টারনেশনেল ফেষ্টিবেল ফোর এক্সপ্রিমেন্ট থিয়েটার বেষ্ট এক্ট্রেস ফংবা ঙম্লবা, পদ্মশ্রী এৱার্দসু লৈতেংলবা, অমুকস [...]
নুংশিবা থাজবা অমসুং কৎথোকপা হায়বসিদা য়ুম্ফম ওইদুনা শাগৎলকপা “অশেংবা মরুপ” শৈরেং লাইরিক অসিনা পীনিংলিবা পাউজেল

নুংশিবা থাজবা অমসুং কৎথোকপা হায়বসিদা য়ুম্ফম ওইদুনা শাগৎলকপা “অশেংবা মরুপ” শৈরেং লাইরিক অসিনা পীনিংলিবা পাউজেল

লাইরিক্কী মমিংঃ অশেংবা মরুপ                                                                                                                            [...]
“ইমাগী লৈকোলদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মীৎয়েং অমা

“ইমাগী লৈকোলদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মীৎয়েং অমা

অইবীঃ রিতা থোকচোম                                                                                                                                      [...]
কদায়দা বিন্দুসি নম্লসিগেঃ ওজা থিয়াম ইবোহলবু নীংশিংলুবদা

কদায়দা বিন্দুসি নম্লসিগেঃ ওজা থিয়াম ইবোহলবু নীংশিংলুবদা

ওজা ইবোহল, কবি চাওবগা শকমান্নরুবনা ময়াম্না মহাকপু ওজা চাওবা হায়না খঙনৈ। করিগুম্বা সাহিত্যগী থৌরমদগা থেংনবদা য়াম্না নুংঙাই। মিং পন্দুনদি কৌরক্লোই। মহ [...]
আর কে বিদুরঃ সনাগী থম্বালনা লৈতেংখিবা ফিল্ম ক্রিতিক

আর কে বিদুরঃ সনাগী থম্বালনা লৈতেংখিবা ফিল্ম ক্রিতিক

মণিপুরী সিনেমাগীদমক্নি হায়না নুংশিজনা কৎথোকচরক্লিবা নহা অদুগী অচুম্বদুবু নাথৈখিবদুনা ঙসিদি মণিপুরী ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিনা চহী ৫০ শুরবা মতম অসিদা ইন্ডাষ [...]
মণিপুরী সাহিত্যদা বরাক তুরেল

মণিপুরী সাহিত্যদা বরাক তুরেল

কাছাড়গী বরাক তম্পাক্তা মৈতৈশিংনা চহী তরেৎ খুন্তাকপা মতমদগী খুৎকন-পাঙ্গন্না খুন্দারকপনা মফম অসিগী অকোয়বগী ফীভমগা চাননা শেমগৎলবা সংস্কৃতিগী মশক অমা লৈ [...]
1 2 3 10 / 27 POSTS