Category: ৱারি মচা

1 2 10 / 11 POSTS
রিতা থোকচোমগী ৱারীমচা – অচুম্বা ফিরেপ

রিতা থোকচোমগী ৱারীমচা – অচুম্বা ফিরেপ

“নোংমা মচা মমৌবু কৌশিল্লগা হায়রকই, "ইচাশা নখোয় হয়েংদগী নুমিৎসু ফৈ তোঙান চারো ইমাসু নচন-ননাওশিংসিগা ঙম্নবা হোৎনরগে মতম খরদি। হয়েং মতাং অমদা মতেঙ পাংন [...]
লন্দন কৈথেল্লাকপমগী ৱারীমচা-  দি ভোইজ ওফ ষ্ট্রিৎ

লন্দন কৈথেল্লাকপমগী ৱারীমচা- দি ভোইজ ওফ ষ্ট্রিৎ

``... চহি কয়া মিৎয়েং চঙলুদ্রবা শম অমসুং কোইশিংদু শাংমল্লদুনা অচৎ-অওকশিংনা মীমান্নদ্রবা মীওই অমগুম খল্লি। কনানসু হংনদে 'কদাইদগী লাকপনো?' শেৎলিবা অমনবা [...]
রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা – ০২

রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা – ০২

[মখন মথেলগী ৱারীমচাগী (জেনর মখল অমা) মনুংদা ৱারীপিকত্রুসু মখল অমনি। তেনতক তেনতক তৌবা ৱারীমচাগী মখল অসিবু মণিপুরী সাহিত্যদা ৱারীপিকত্রু হায়না খংনৈ। অতৈ [...]
রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা  – ০১

রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা – ০১

 [মখন মথেলগী ৱারীমচাগী (জেনর মখল অমা) মনুংদা ৱারীপিকত্রুসু মখল অমনি।  তেনতক তেনতক তৌবা ৱারীমচাগী মখল অসিবু মণিপুরী সাহিত্যদা ৱারীপিকত্রু হায়না খংনৈ। অ [...]
পুয়াম অচৌ খুমনচাগী ৱারীমচা ‘মীনুংশি ‘

পুয়াম অচৌ খুমনচাগী ৱারীমচা ‘মীনুংশি ‘

তাম্লবা খুঙ্গং অমদা লুখ্রাবী অমগী মচানুপা রবৈ কৌবা অমা লৈরম্মী। লাইরবনা লায়না নারবা মীশক অমনি। মমানা নোংমগী অফংবা থবক শুদুনা হিংনবগী লানফমদা লান্থেংনর [...]
য়েন্দ্রেম্বম রনধির কুমারগী ৱারীমচা – নহালসু লৈচিল, ঙরাংসু অদুগা হয়েংসু

য়েন্দ্রেম্বম রনধির কুমারগী ৱারীমচা – নহালসু লৈচিল, ঙরাংসু অদুগা হয়েংসু

-“ মীশিংসিনা লৈচিল ওনখিদনবা মফম অসিদা লৈঙাক্না লৈরাং কয়ানা ফূগায়না শাৎলবা ফজরবা লৈকোল অমা মীশিংনা মতম লেনজনবা শেম্বীবা য়ারিবনি । মসি নৎত্রে হায়রগনা [...]
রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীমচা- হিংমিন্নখিসী

রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীমচা- হিংমিন্নখিসী

ৱাখলনা লূমথরবা ইবোতোম্বা ময়ুম মায়কৈ পাংলকই মতম পূম্বদা মপাঙ্গল শোল্লবা মখোঙগী খোঙবুরোই ওইরিবা সাইকলদু থৌরদুনা। মকুম মথা শুজিল্লক্লবা সনাতোম্বীগী তাই [...]
লেনিন খুমনচাগী  ৱারীমচা- কোনুং

লেনিন খুমনচাগী ৱারীমচা- কোনুং

'' ফক্লাং ঘড়ীনা য়ৈরকপা মখোল অদুদা সনাজাওবদু মীৎকপ থোক্লকই। চাকচা মতুংদা চাখিবা গুলি অদুগী ময়াইনা মহাক ফনা কুইনা তুমথরুরে। ফক্লাং ঘড়ীদুদা যেংলকই। ম [...]
1 2 10 / 11 POSTS