Category: শৈরেং

1 2 3 10 / 25 POSTS
উমা ময়েংবমগী শৈরেং অনি

উমা ময়েংবমগী শৈরেং অনি

মখোয়গী হয়েংগীদমক য়ামখ্রবা ৱাঙখ্রবা তাঙলবা ইরলশিংসে ঐখোয়গী, পুৱারীগী তোরৈ তোরৈ খুদিং তুঙশিনলমবশিংদো পলেম পন্থৌনা, থিরমসী পৈখৎলমসি ইরেপ ইপুম থুম্না [...]
বেবী শোরাইসমগী শৈরেং অনী

বেবী শোরাইসমগী শৈরেং অনী

মালেম লৈমনা ৱাকচীংগী অইংবা ঊলেনলক্তা অহীং মিৎশেল খাংদুনা থাগোন্নরদুনা পুক্নিংদা চেৎনা নঙগী মোম্মোনরা মাইথোং হরাউনা ঙাইজরি নঙবু ওকচনবা, মাই পাক [...]
তৈয়ীবূর রহমানগী শৈরেং অনী

তৈয়ীবূর রহমানগী শৈরেং অনী

মীওইবা অমসুং পুন্সি পুন্সি হায়বশিবু করিনো, পোৎলুম থাঙ্গৎপশিবু নত্তরা? হিংবগী শীন্থানা করম্বনো, লমথুঙফম থীরুবনা ওইদবরা? অৱাবনা হংলি পুন্সিদা, [...]
মাইবম সাধনগী শৈরেং অনী

মাইবম সাধনগী শৈরেং অনী

তরাহুমদোয় ঙসিসু য়েংলিবনি— চহী তরাহুমদোয় মমাংগী নঙগী মিৎ . ট্রেনগী থোংনাউদা লৈহৌরবা চেক্লা মঙ য়াওদবা স্টেশন, চেকপোস্ট অমুক হল্লক্লরোয়দবা চেমায়শ [...]
ডাঃ শান্তিবালা শামুরাইলাৎপমগী শৈরেং – নঙসে ফজৈ

ডাঃ শান্তিবালা শামুরাইলাৎপমগী শৈরেং – নঙসে ফজৈ

  নঙসে ফজৈ নাকেন্থা নঙসে ফজৈ ফজবা অশিনা নঙগী তাৎ য়াওদ্রবা চিংশিল্লি ঐবু অশুম ননাক্তা। নঙগী উপালশিংদগী তিংথোরক্লিবা নাপু মচুগী তনিক তনিকপ [...]
ডাঃ শান্তিবালা শামুরাইলাৎপমগী শৈরেং অনী

ডাঃ শান্তিবালা শামুরাইলাৎপমগী শৈরেং অনী

কোঙ্গোলনা তাকখ্রবদা লৈ অমগী মমিংনি নুংশিবা হায়বশে চেদা য়েকপা ফজরবা লৈ অমা। লৈনম য়াওদবা লৈহি চেন্দবা ওনখ্রবদ [...]
পুখ্রম্বম ননীগী শৈরেং অহুম

পুখ্রম্বম ননীগী শৈরেং অহুম

নাম শন্দোকপা নাম শন্দোকপা লাকই মীয়াম মরক্তা কৈথেলদা । থৱায় পানবনিনা নাম তানিংঙি । করম্বা নামনা খরা ফজবা, করি নামনো তাগদবসে? খংদে, মীপাইরবা [...]
এম এ হাশিমগী শৈরেং অনী

এম এ হাশিমগী শৈরেং অনী

লাইয়েকপা নঙদি লাইয়েকপনি নঙনা য়েক্লি পূম্নমক লাইয়েকফি-দা পথাপ'মতা কায়দনা। হাংল' মালংগী মচেৎ'মা ঙাইহক ওইরুরে ঐগী য়েক্লগে খল্লুরে ইনীংলু [...]
অব্দুস সত্তার সাজবমগী শৈরেং অনী

অব্দুস সত্তার সাজবমগী শৈরেং অনী

ফংফম মালহল্লম্লগা, শাশিন্নরম্লগা নাথৈখ্রে, নানথোকখ্রে করম্ননো ফংগদবা মাবু ঐগী ওইনা লৌরু'দবা। অনকপদা অরাপ্পদা লৈতম খুদিং খুভম খুদিং থিবদা ৱারে [...]
কোন্থৌজম সুরঞ্জিতগী শৈরেং অনী

কোন্থৌজম সুরঞ্জিতগী শৈরেং অনী

নিংশিংবা অমা. কাউথোকপগি তাইধিং মরকতা নিংশিংবগি ৱানাদি মচেৎ মচেৎ... মকুপ ওন্না পাই অনি. নুংথাংলেন্না তূময়াদ্রবা চরুখোককি তেংথা খোনজেলবু অমম [...]
1 2 3 10 / 25 POSTS