Category: শৈরেং

1 2 3 6 10 / 51 POSTS
লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

[ লমাবম লিলি, শিলচর, আসাম। মণিপুরী লোনদা শৈরেং, ৱারেং, অমসুং ৱারীমচা ইবদা খূৎলোইরবা কবি অমসুং অইবী অমনি। মহাক হন্দোকলোয় অমসুনি।]   চৎপগী ন [...]
পুন্সিগী মঙ, মহৌশা, মালেমগী মরাইবক অমসুং খুনাইগী শক্তম কয়া য়েক্লিবা শৈরেং লাইরিক “অতিয়াগী ময়া”- মীয়েং অমা

পুন্সিগী মঙ, মহৌশা, মালেমগী মরাইবক অমসুং খুনাইগী শক্তম কয়া য়েক্লিবা শৈরেং লাইরিক “অতিয়াগী ময়া”- মীয়েং অমা

লৌউ শিংউ তৌদুনা চম্না হিংনরম্বা পুন্সি মরেল অদুগা ঙসিগী খূনাই অসিনা হৌজীক হিংনরিবা পুন্সি মহিং অসিগদি অঙকপা ফংনা খেন্নরে। সহর অমসুং খুঙ্গং হায়বগী খে [...]
চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

  নোঙ্গাখ্রে হায়বসি পাউ তারবসু থাজবদি সুকঙম ঙমদে। মরমদি মহাকনা মনিপুরী খোরিলোলদা তৌরম্লিবা খুদোলশিংদি হীংদুনা অদুম লৈরি। নুংশিবা পাউজেল কয়া পুদু [...]
তাইবঙ পুন্সিবু নৌহৌননা য়েংনিংহল্লিবা “ইথিলদুদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

তাইবঙ পুন্সিবু নৌহৌননা য়েংনিংহল্লিবা “ইথিলদুদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

লাইরিক্কী মমিংঃ ইথিলদুদা অইবাঃ তৈয়ীবুর রহমান অফোঙবাঃ সাহিত্য থৌপাং লূপ, ২০২০ লাইরিক্কী মখলঃ শৈরেং লমায় মশিংঃ ১৩৬ লাইরিক্কী মমল লুপা - ২০০/- মী [...]
নামব্রম শংকরগী শৈরেং অনী

নামব্রম শংকরগী শৈরেং অনী

থম্মোয়গি ইনবক্স থম্মোয়গি ঙাল্লবা ইনবক্স পিক পিক থনখি নঙগি শুহ্মৎলবা নুংশি পাউজেল ময়াম্না, নিক নিক লাউরবা নুংশি ৱাহৈগি অমৃত শিন্থদুনা চোৎখি থম্মো [...]
থবাতোম্বী ঙাংবম্‌গী শৈরেং

থবাতোম্বী ঙাংবম্‌গী শৈরেং

অহিংগী মিতম ইনাক্তসু লাকপিরনু ননাক্তসু কৌবিরনু, তপ্না তপ্না হন্দোকচরগে কদাইদনো খঙদনা চৎলম্বা লম্বীসিদগী, করিগীনো থিরুদনা নোক্লুবা মিনোকসিদগী। শে [...]
লেনিন খুমনচাগী শৈরেং

লেনিন খুমনচাগী শৈরেং

করিনো হায়ফম খঙদবা খরা ফমুংদা তুম্লম্বদগী ফুক লাউনা হৌগৎলদুনা থোঙনাউগী পর্দা হায়দোক্লদুনা ঐনা য়েংখৎলি নোংদোলথক্তা নুমিৎকী খোঙচৎ কদায় য়ৌরবগে? করি [...]
1 2 3 6 10 / 51 POSTS