Category: অতৈ অতৈ

1 2 10 / 15 POSTS
ইমালোল, ইমা লৈবাক মনিপুরবু নুংশিবগী ঈফূৎনা থল্লবা এ কে শেরামগী শৈরেং লাইরিক, ‘নুংশিবগী তেংথারোল’- মিৎয়েং অমা

ইমালোল, ইমা লৈবাক মনিপুরবু নুংশিবগী ঈফূৎনা থল্লবা এ কে শেরামগী শৈরেং লাইরিক, ‘নুংশিবগী তেংথারোল’- মিৎয়েং অমা

কবিনা মনিপুর ইমানা নাওকোনবদি ফংজদ্রবা অদুগা থম্মোয়নুংদি মতম খুদিং চেৎনা নাওকোঞ্জরিবা লমদা তাম্না লৈখ্রবা বাংলাদেশকি মনিপুরীশিংনা ইমাগী লমদম মনিপুরদা ন [...]
পুন্সিগী মঙ, মহৌশা, মালেমগী মরাইবক অমসুং খুনাইগী শক্তম কয়া য়েক্লিবা শৈরেং লাইরিক “অতিয়াগী ময়া”- মীয়েং অমা

পুন্সিগী মঙ, মহৌশা, মালেমগী মরাইবক অমসুং খুনাইগী শক্তম কয়া য়েক্লিবা শৈরেং লাইরিক “অতিয়াগী ময়া”- মীয়েং অমা

লৌউ শিংউ তৌদুনা চম্না হিংনরম্বা পুন্সি মরেল অদুগা ঙসিগী খূনাই অসিনা হৌজীক হিংনরিবা পুন্সি মহিং অসিগদি অঙকপা ফংনা খেন্নরে। সহর অমসুং খুঙ্গং হায়বগী খে [...]
চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

চম্লবা পুন্সি অমসুং নুংশিরবা খোঙচৎ অমগী চেংজেল পুদুনা লাকখিবা কবি রঘু লৈশাংথেমগী শৈরেং লাইরিক “খুঙ্গংগী চিঠি”-মীৎয়েং অমা

  নোঙ্গাখ্রে হায়বসি পাউ তারবসু থাজবদি সুকঙম ঙমদে। মরমদি মহাকনা মনিপুরী খোরিলোলদা তৌরম্লিবা খুদোলশিংদি হীংদুনা অদুম লৈরি। নুংশিবা পাউজেল কয়া পুদু [...]
মরৈবাক নুংশিবগী ঈফুৎনা থল্লবা শৈরেং লাইরিক “লৈ কৎলুরা থাং কৎলুরা” –মীৎয়েং অমা

মরৈবাক নুংশিবগী ঈফুৎনা থল্লবা শৈরেং লাইরিক “লৈ কৎলুরা থাং কৎলুরা” –মীৎয়েং অমা

অইবাঃ সনাতন হামোম লাইরিক্কী মমিং- লৈ কৎলুরা থাং কৎলুরা, ২০১২ অফোংবাঃ মণিপুরী রাইটর্স ফোরম, বাংলাদেশ, কমলগঞ্জ মৌলভীবাজা। লাইরিক্কী মখলঃ শৈরেং লাইরি [...]
তাইবঙ পুন্সিবু নৌহৌননা য়েংনিংহল্লিবা “ইথিলদুদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

তাইবঙ পুন্সিবু নৌহৌননা য়েংনিংহল্লিবা “ইথিলদুদা” শৈরেং লাইরিক অসিদা মিৎয়েং অমা

লাইরিক্কী মমিংঃ ইথিলদুদা অইবাঃ তৈয়ীবুর রহমান অফোঙবাঃ সাহিত্য থৌপাং লূপ, ২০২০ লাইরিক্কী মখলঃ শৈরেং লমায় মশিংঃ ১৩৬ লাইরিক্কী মমল লুপা - ২০০/- মী [...]
ডাঃ ওক্রম মেম্মাগী ‘তুমিন লৈয়ু অচুম্বা’ ফোঙখ্রে

ডাঃ ওক্রম মেম্মাগী ‘তুমিন লৈয়ু অচুম্বা’ ফোঙখ্রে

আসামগী শিলচর, বোলজুর লমদগী ডাঃ ওক্রম মেম্মানা মণিপুরীদা ইবা ‘তুমিন লৈয়ু অচুম্বা’ হায়না মিংথোনবা শৈরেং লাইরিক অমা ঙসি অরিবা এসেমব্লি লম্বীদা লৈবা মণিপু [...]
1 2 10 / 15 POSTS