Category: আর্টস

1 2 3 14 10 / 140 POSTS
ফিল্ম ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

ফিল্ম ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : মণিপুরী ফিল্মগী শক্নাইরবা প্রডিউসার, ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা মনুং মতম চাদনা খঙহৌদনা লৈখিদবদা সিনে ডিরেক্টর গিল্ড মণিপুরনা অৱাবা ফোঙদ [...]
অনলাইনদা পাঙথোকখিবা কম্পিটিশন শৈরেং- ৱারীমচাগী মনা লাওথোকখ্রে

অনলাইনদা পাঙথোকখিবা কম্পিটিশন শৈরেং- ৱারীমচাগী মনা লাওথোকখ্রে

আগরতলা,জুলাই ২২ : মালেমগী থাক্তা অনলাইনগী খুত্থাংদা “শৈরেংগী ইরেনবুং“অমসুং “ৱারীমচাগী তাইবঙ” হায়বা ফেইসবুক গ্রুপনা শীল্লগা পাঙথোকখিবা মণিপুরী শৈরেং হি [...]
পুন্সিগী ঈথক ঈপোম মরক্তা “মৈ ঈশিং নুংশিৎ” শৈরেং লাইরিক অসিনা করি হায়নিংলিবাঃ মিৎয়েং অমা

পুন্সিগী ঈথক ঈপোম মরক্তা “মৈ ঈশিং নুংশিৎ” শৈরেং লাইরিক অসিনা করি হায়নিংলিবাঃ মিৎয়েং অমা

লাইরিক্কী মমিংঃ মৈ ঈশিং নুংশিৎ, ২০১৬ অইবাঃ নোংমাইথেম কিরনকুমার অফোঙবাঃ দ কলচরেল ফোরম, মণিপুর লাইরিক্কী মখলঃ শৈরেং। লাইরিক্কী লমায় মশিংঃ ১১৮ লাইরিক [...]
লৈখিদ্রবা মণিপুরী ফিল্ম মেকার হোমেন ডি ৱাই – ও সি মৈরা

লৈখিদ্রবা মণিপুরী ফিল্ম মেকার হোমেন ডি ৱাই – ও সি মৈরা

মণিপুরী ফিল্ম য়েংলিবশিংগী মীহুল মহাক খঙই। অদুনা চপচাবা শিংলিদা পায়রগা ফিল্ম শেম্মী। ঈশৈ ইরগা হৌরকপা ওইবনিনা ঈশৈদা হেন্না চঙখোন্না থবক তৌই। থবকনা ম [...]
ফিল্ম ডিরেক্ট হোমেন ডি ৱাই লৈখিদবদা ফিল্ম ফোরাম ত্রিপুরানা অৱাবা ফোঙখ্রে

ফিল্ম ডিরেক্ট হোমেন ডি ৱাই লৈখিদবদা ফিল্ম ফোরাম ত্রিপুরানা অৱাবা ফোঙখ্রে

আগরতলা, ১৫ জুলাই : মণিপুরী সিনেমাগী লমদা থোইদোক হেন্দোক্না মশক খঙলবা শক্নাইরবা ফিল্ম ডিরেক্টর হোমেন ডি ৱাইনা মনুং মতম চাদনা লৈখিদবদা মণিপুর অমসুং মণিপ [...]
রাজ্যেশ্বরপুরদা ‘সাহিত্য কীর্তন’

রাজ্যেশ্বরপুরদা ‘সাহিত্য কীর্তন’

আগরতলা, ১৫ জুলাই : মণিপুরগী কবি শ্রী বীরৈনগী ‘কবি কীর্তন’ মতৌগুম্না হাইলাকান্দি রাজ্যেশ্বরপুরদা শৈরেং, ৱারীমচা, ৱারেং পাথোকপগী সাহিত্য কীর্তন থৌরম পাঙ [...]
কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

আর্টিষ্ট অমগী পুন্সিদা ইজিপকী কাইরো ইন্টারনেশনেল ফেষ্টিবেল ফোর এক্সপ্রিমেন্ট থিয়েটার বেষ্ট এক্ট্রেস ফংবা ঙম্লবা, পদ্মশ্রী এৱার্দসু লৈতেংলবা, অমুকস [...]
সোলো ডান্স ফেষ্টিভেল পাঙথোকখ্রে

সোলো ডান্স ফেষ্টিভেল পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১৩ : মণিপুরগী কালচার য়োকখৎপদা ঐখোয় পুম্নমক্কী অচৌবা থৌদাং লৈ। ৱাফম অসি ঙরাং মিনিষ্ট্রি অব কালচার, গবর্ণমেন্ট অব ইন্দিয়াগী মীৎয়েং মখাদা [...]
1 2 3 14 10 / 140 POSTS