Category: আর্টস

1 2 3 18 10 / 179 POSTS
মাইচৌ ৭কী মতিক ময়াই শৈথাবা ঈশৈ ফোঙখ্রে

মাইচৌ ৭কী মতিক ময়াই শৈথাবা ঈশৈ ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ২০ : কংলৈ পুৱারীদা অচৌবা মফম কল্লিবা ইপু মাইচৌ ৭ কী মতিক ময়াই শৈথাবা ঈশৈ অমা ঙসি লুৱাংশংবম মখা লৈকাইদা লৈবা পান্থোইবী শঙলেনদা হৌনবী [...]
থানিলগী নুমিদাংৱাইরম অমা অমসুং মণিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ থৌরম পাংথোকখ্রে

থানিলগী নুমিদাংৱাইরম অমা অমসুং মণিপুরী শৈরেংগী নুমিৎ থৌরম পাংথোকখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ২০ : লমদমসিগী মহৌশাগী ওইবা শৈহেক শৈশক লৈজরবসু ঙসিদি হৌরক্লিবা নহারোলশিংনা অতোপ্পা লমদগী পুরগা চাওখৎপদৌনা চত্থরক্লিবা মতমসিগী খোঙচৎ অ [...]
লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

[ লমাবম লিলি, শিলচর, আসাম। মণিপুরী লোনদা শৈরেং, ৱারেং, অমসুং ৱারীমচা ইবদা খূৎলোইরবা কবি অমসুং অইবী অমনি। মহাক হন্দোকলোয় অমসুনি।]   চৎপগী ন [...]
শৈরেংগী লাইরিক ‘মৈতাল অরাবগী ৱাকৎ’ ফোঙখ্রে

শৈরেংগী লাইরিক ‘মৈতাল অরাবগী ৱাকৎ’ ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ২০ : ঈরমদম মীয়ামগী অপুনবা খোর্জ্জৈলুপ (ইমাখোল) অৱাং পোৎশংবমনা হাওরোংবম বেলা রানীনা ইবা শৈরেংগী লাইরিক ‘মৈতাল অরাবগী ৱাকৎ’ ঙসি এন জি কো [...]
মণিপুরদা ৪৯ শুবা শুমাং লীলা ফেষ্টিবেল ২০২১ গভর্নর লা গনেসননা হৌদোকখ্রে

মণিপুরদা ৪৯ শুবা শুমাং লীলা ফেষ্টিবেল ২০২১ গভর্নর লা গনেসননা হৌদোকখ্রে

ইম্ফল, অক্টোবর ১৮ : মণিপুরগী শুমাং লীলানা ষ্টেট অসিগী তোঙান তোঙানবা ফুরুপশিংগী মরক্তা মচিন মনাও ওইবা অমসুং মরুপ মপাং ওইহন্নবগীদমক অমত্তা ওইনা পূনশিনবা [...]
সাহিত্য একাডেমি যুব পুরস্কার ২০২০ পীখ্রে

সাহিত্য একাডেমি যুব পুরস্কার ২০২০ পীখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ১৭ : ঙসি নুংথিল পু ঙ৫ তাবদা বেঙ্গলোরদা লৈবা খিনচা ওদিটোরিয়ম ভারতিয় বিদ্যা ভবন্দা সাহিত্য একাডেমি, নিউ দিল্লীনা শিন্দুনা সাহিত্য একাড [...]
আর কে ভুবনস্নাগী য়াওনা লাইরিক ৩ ফোঙখ্রে

আর কে ভুবনস্নাগী য়াওনা লাইরিক ৩ ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ১৮ : রাইটার্স ফোরাম ইম্ফালনা শীন্দুনা সাহিত্য একাডেমিক এৱার্দি রাজকুমার ভুবনস্নানা ইবা শৈরেং লাইরিক অমা য়াওনা পূন্না লাইরিক অহুম ফোঙ [...]
রাজেশ্বরী য়েংখোমনা ইবা শৈরেংগী লাইরিক `নীংতম্বগী মচু’ ফোঙখ্রে

রাজেশ্বরী য়েংখোমনা ইবা শৈরেংগী লাইরিক `নীংতম্বগী মচু’ ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ১৬ : প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েসন্না শীন্দুনা ``নীংতম্বগী মচু'' হায়না মিংথোনবা রাজেশ্বরী য়েংখোমনা ইবা শৈরেংগী লাইরিক অমা গান্ধী মেমো [...]
ঐখোয়গী মরূপ ওবিসি এসোসিয়েসন — আই এস থিংগোম

ঐখোয়গী মরূপ ওবিসি এসোসিয়েসন — আই এস থিংগোম

শোত্থারবা কাঙলুপশিংগী য়াইফনবা হোৎনরিবা থৌরাং অসিবু মরিক চুম্না পাঙথোক্নবগী পান্দমদা কাঙলুপ অসিগী মীচমশিংনা শেমজবা ‘মরূপ’ অমা লৈরি। মদুবু ওল আসাম ওদার [...]
নবকুমার নোংমৈকাপ্পম গী নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু – ০২

নবকুমার নোংমৈকাপ্পম গী নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু – ০২

[মণিপুরী লিটরেরি সোসাইটি ‘না ২০১৮দা ফোংখিবা মণিপুরগী শক্নাইরবা অইবা ওজা নবকুমার নোংমৈকাপ্পমগী ”তূম্লমদাইদা অমমমদং (নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু)” কৌবা লাই [...]
1 2 3 18 10 / 179 POSTS