রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা – ০৩

Homeআর্টসৱারি মচা

রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু চরোং অমা – ০৩

[মখন মথেলগী ৱারীমচাগী (জেনর মখল অমা) মনুংদা ৱারীপিকত্রুসু মখল অমনি। তেনতক তেনতক তৌবা ৱারীমচাগী মখল অসিবু মণিপুরী সাহিত্যদা ৱারীপিকত্রু হায়না খংনৈ। অতৈ

[মখন মথেলগী ৱারীমচাগী (জেনর মখল অমা) মনুংদা ৱারীপিকত্রুসু মখল অমনি। তেনতক তেনতক তৌবা ৱারীমচাগী মখল অসিবু মণিপুরী সাহিত্যদা ৱারীপিকত্রু হায়না খংনৈ। অতৈ অতৈ মমিংদা কৌবসু থেংনজৈ। ইংরেজীদা “dribble”, “flash fiction”, “micro-story”, “drabble”, “micro fiction” হায়না খংনৈ। য়ুকিপিদিয়া (Wikipedia)গী মতুং ইন্না ৱাহৈ ৫০গী (50 words) মনুংদা ইবা ৱারীমচা অদুবু “dribble” (কনা কনা গুম্বনা “minisaga”সু কৌই); ৱাহৈ ১০০গী (100 words) মনুংদা ইবা ৱারীমচা অদুবু “drabble” (কনা কনা গুম্বনা “microfiction”সু কৌই); ৱাহৈ ১০০০গী (1,000 words) মনুংদা ইবা ৱারীমচা অদুবু “flash fiction” (কনা কনা গুম্বনা “micro-story”সু) কৌই। বাংলাদা ঐখোয়না অনু গল্প (ইংরেজী micro-story গী ট্রান্সলেশন ) হায়না খংনৈ। মীতৈলোনদা ৱারীপিকত্রু মওংদা য়াম্না তেনবা, অপিকপা ৱারীমচা ইবা কয়া থেংনদে, অদুবু লৈতবদি নত্তে। সাহিত্যগী চেফোংদা, সোসেল মিডিয়াদা, নুত্তিগী ফোংবা চেফোংদা, লাইরিক ওইনা অমা অনি থেংনখ্রে। মশিং লিকপনা ওইরমগনি খল্লি, নত্রগা ঐনা থিজনবা ৱাৎপনসু ওইরম্বা য়াই। মণিপুরদগী ইরকপা ৱারী পিকত্রু খরা পাখ্রে, অইবগী মমিং অমদি ৱারীগী মমিং নিংশিংদ্রে। বাংলাদেশতা মরূপ শেরাম নিরঞ্জননা ইবা ৱারী পিকত্রু খরসু পাখ্রে। শেরাম নিরঞ্জননা ৱারী পিকত্রুগী মতাংদা ৱারেং অমসু ইখিগুম তৌই,পাখ্রে। হন্দক খরনি (চহী অনি অহুম) মশিং য়ামদ্রবসু ৱারীপিকত্রু কৌবা ৱারী মচাগী মখল অমা ওইনা মণিপুরী সাহিত্যদসু ইনরকই, পাম্নরকই। নোংমা নত্রে নোংমদি ৱারীপিকত্রু কৌবা সাহিত্যগী অনৌবা লৈরাং মখল অসি মকা ফন্দুনা শকাইরক্কনি হায়না আশা থমজরি। ক্ষেনফম অদুতবু ঙাইবা ওইনা রাজেশ্বরী য়েংখোমগী ৱারীপিকত্রু খরা অসিদা থমজরে। ৱারীপিকত্রু (রাজেশ্বরী য়েংখোমনা অসি মখলগী ৱারীমচা অসিবু ৱারী অপিশক হায়না কৌজৈ) ময়াম পাবিয়ু, নৈনবিয়ু।হামোম প্রমোদ ]

মরী (১৩)

” বিমোলাদু ফোন তৌরক্লম্বনী , মোয় তামোগা ৱারী অমা শান্ননীংই হায়বনী। ”
” করিগীনি হায়গে , হংহৌদ্রো ? ”
” খঙদেদা , ওইজ ওইথক মাগী কান্নদৌবা থবক লৈরম্নি । ”
ঙাইহাক লৈরগা বিমোলা ফোন তৌরকই অমুকসু।
” ইচেম্মা , তামোবু হল্লক্লবরা ? ”
” হল্লক্ত্রিয়ে। ফোনসু চার্জ তৌরগা থনম্লে। অদু করি হায়নীংবগে ইচেদা হায়য়ুদনা। করি পাংহনসিগে নঙগী তামোদা। নখোয়দনি শোঞ্জরিবা নখোয় তামোনা।”
” সুম করিনো অমা তাননীংবা ….”
” হোয়, হোয় তান্নৌও । ইনাওগীবু ঐখোয় লৈরিসিনী । নুংশিজখ্রবী ইনাওনি। অদো চাক কৌরগে নোংমা । ৱারী ৱাতায়সু নীংথিনা শারো । লাক্লিবা নোংমাইজিংসিদা লাক্লগেরো ? উন্নদবসু কুইরে উনীংই। ”
” য়াম ফরে, ইচেম্মদা খরা য়েৎপা তারেদনা।”
” করি য়েৎপনো , ঙন্তা লাকউকো , চাক্কা লোইরম্মদৌনি ।”
নোংমাইজিং নুমিৎতা ঙন্তানা বিমোলা মতৈ মনাও থুংলৈ। চান্ন থক্নবা ,এঞ্ছাং নাপী , হৈ রা পিক থন্না য়াওবা খাউদু থোইবীদা পী।
” য়াম্বদি নত্তে , অঙাংশিং চান্ননবা …তামো চাননবা ঙা অয়াইবা খরসু য়াওবনি ”
” এ ! করিগীনো, পুরক্ত্রবসু য়াবসিবু …” অমুক মখা তাই
” নোয় তামোদি মকোক চিকই হায়দুনা ঙা লৈবা চৎলুচো য়াদনা লৈরি । চাক্তি থোংগৎলে। ঙাসি নখোয়গী ইবুংঙো হেক্তা লৈহল্লুরসিরা কমদৌসিগে ?”
বিমোলাগী নুপানা লৈরকপা ঙাদু ফনা চাউই। অদুবুদি মশা চাক্কৌবগী ঙানিদনা । মশাগী শেল খরা মতিংলসু। হাউবসু হাউই।
” করি ৱানো মখোয়না হায়রম্লিববু?” থোইবী না হংই বিমোলাখোয় চৎখ্রবা তুংদা।
” ঐগী ওফিসকী অদুঙৈগী পৈশা ফংগদবা খরা চয়েৎনদুনা য়াদনা লৈবদু বিমোলানা মাগী নুপাদা তম্লুরমাল্লে। মদুগী হংলম্বনি। য়াগনি মা তৌবিরক্লগে পৈশাসু তিংহল্লোই হায়রম্মী ।চাক চরা অমা কৌরুবগী কান্নবসু ফংদৌরেদনা ?”
” ও”
“নত্তে , ঙসাইগী ঙাদু ওন্থোক্নসু চাউখ্রে , কয়াবু পীগে । ঐ লৈরুগে য়াদ্রিবদুনা করিগী , অদুক চাউবা লৈরক্লোই হায়বৈরা ?”
” শিংজখিদ্রপোৎনি নঙসে ” থোইবী না শুগৎলপ মতোমতা মোমোন তৌজৈ। (৩০-৯-২০২০)

মরী (১৪)

“ইচেম্মা , মৌদুবু কমদৌগে ? এঞ্ছাং কা হাউব্রো ? ” মেমথোইনা হংই দুকান্দা ঙারি লৈরিবী ইবেমহলদা ।
” হোয় হোয় , ফৈ । চাক এঞ্ছাং থোংবদি পাঙন শানবা হায়বদুনী। হৌজিক্কী মতমগী অঙাংনিদনা । ”
” নখূৎ চানা ৱারকপিহৌকো নৌরিঙৈদা, হয়েং খিত্তা ঙাইরে হাইগৎলক্কে হায়রনি। ঐখোয়গী সি উরেদনা। ঐখোয়না ঙাঙলুবকা ঙমজপোৎ নত্তে ইচাসিসু খূদোম্বিদা উরু উরু ঊংখ্রবনী । আধামরাদৈ পুরামরা ওনখ্রে হৌজিক্তি।”
” ঙারিসে ঙাইহৌরে , চৎলেকো ।” ইবেমহল থোরক্লে ৱাখল তৌনা তৌনা।
ঙারিদু চাক থোংলিবী মৌদা পী। হোবে হোবে চাক থোংলিবদু য়েংই। চাকখুমদু কোল লীক ইচাই চাই ইপা পাখৎনা উই।
ইবেমহন্না হংই ” পূং কয়াদা চৎকদবনো‌ নথৌদু ? ”
” ঙসিদি ওফিস তা পূঙ ৯ নঙনবা লাকউ হায়রকই ইমা । মপান্দগী মী লাক্কনি অদুগা পুন্না ইন্সপেকসন চৎকদবা লৈ। ” …
চাকখুমদা থেৎলিবা ফক্লাং ঘড়ীদা পূঙ ৮ তারে। ইবেমহলনা
” থোরকও নঙ ”
মৌদু ঙকচাননা য়েংলকই। অমুকসু
” থোরকও লাও, ঐ চঙলক্কে চাকখুমদু।”
” য়ানি , ইমা… লোইশিল্লক্কদৌরে। “তপলপ্না খুম্লকই।
” হায় , য়াদেনে , লাউনে , ঐনা হায়রিমক্তদা । য়ূম পানখিবগা ওফিস থেঙই হায়হনবা য়াবরো। চৎলো নফি নরোল শেৎলুরো ”
” হোই ইমা ! ” তপ্লি তপ্লি চঙখি কাদা । কাদা মচানুপাগা নোকমিন্নবগী মখোল তাই।
চাক লোইরকপদা ইবেমহল মমৌবু কৌই।
” লিন্থোই , লাক্ত্রিবরো হৌজিকফাও।”
” করি হায়গে ইমা ! ” মফি মরোল হোংবা লোইরদুনা চঙলকই চাকখুমদা।
” চাকসে ঙসাইদৈ থিদোক্লগা থম্লেনে । ঈংলনি হায়বনি। চাররো। ”
মনেম্না থিদোকপা চাক্তু উরগা মথন্তা হান্না চাগদবদু হঙ্গোয়দুনা হায়ফম খঙদনা লেপ্তুনা লৈ । ময়াম ঙাইরবসু থেঙলনি ।
” হায়মা , অমুক লেপ্তুনা লৈরে। নোই মী ওইরোইকো অদুম তৌরদি। ঐখোয়না হায়বসে লৌ , খঙজিল্লু। তাঞ্জা খঙঙু।”
নোকমি নোকমি চাক চাবা হৌই লিন্থোই । (১৭/১০/২০২০)

মরী (১৫)

” ইচেম্মা ! পাউ অমা তাই চুম্লিব্রা চুমদব্রা খঙদে , থাজবা য়াবা মীনদি হায়রকপনী । ঐবু হায়রসিরনে হেক্তা ।” তরুবীনা খঞ্জাননা হায়রকপনী ইবেমহলদা।
” করিনো ? হায়য়ু কৈদৌরগে ”
” বোবোসে …” তরুবী মখা পাক হেক তাবা ঙমদে।
” ঐখোয়’ বোবো কৈদৌরবা ?”
” বোবোসে হৌজিক্কালগী পোকখায়বী য়াওবা অঙাংশিং খরা তিন্নরমাল্লে । মাসু মরক মরক্তা…” তরুবী করম্না হায়গদবনো হায়ফম খঙদনা ৱাদু লোইফাত্তনা লেপ্পী।
ইবেমহলদো ফিং শাউগৎলকই
” তরুবী ! মীৱা ঙাংনবা মথৌ লৈতবা কনানো ? অসুক ফবা ইচাসিবু গুলি চায় হায়রিদো কল্লক্তুনা হায়রিনী । য়ারে , নঙসু নশক চপ চানা খঙলে ইবেম্মা।” ইবেমহল মফি কন্দুনা ফেৎ হাইদোক্তুনা চৎখি।
তরুবী হায়ফম খঙদনা ফুম্বংননা ফমহৌই।
ইবেমহলনা ইমুং চঙখ্রগা মমৌ নুপী অহলদা নখোয়সু মী তিন্নবদা হৈ শিংনা তিন্নৌ, শ্বাইদা ঐখোয়বু য়েংশিনবা য়াম লৈরবনী, এঞ্ছাংকা থিল্লকপদা চাবা য়াদ্রবনীকো হায়দুনা লাউ খোংদুনা হায়রিবদো মা তানবনী হায়বা তরুবী খঙই।
মানা লুহোংলকপা মতমদা বোবোদো পিশক পিক্লম্মী । মরোল শেংফাত্তনা ইন্দোমচা হায়বা হৈতদুনা তোমচা তোমচা হায়দুনা মতুং কোয় ইন ইন্নবদো নিংশিংলকই। মানসু লুনা তৌজবনী।
ইবেমহলদো তরুবীদা মহৌশাগুম ঙাঙ শকখিদ্রে । কৌরবসু খুম্নিংবগুম খুম্নিংদবগুম পৈথোক্তুনা চৎখি। বোবোনা নোংমা নোংমগী ফিভম শোকচিল্লকপদু তরুবীনা উরগা নুংঙাইজদে।
ফননবনি খন্দুনা হায়রুবা ফত্তবা তাহৌরবা । মীগী ফত্তবদু হায়দবা ঙম্লম্লবা মরীদি ফরমখিনীকো । তরুবীনা খঞ্জৈ মহাক্না লাল্লব্রা …। (২৫-১২-২০২০)

মরী (১৬)

সুনিতা নুংশুক নুংজানৈ। মপামদা চৎকনি মঙা তরূক্নি লৈরক্কনি হায়বগী হরাউজরম্বদো চৎপগী পূঙফম য়ৌশিল্লকপসিদদি তপ্না তপ্না মাঙখ্রে।
নোং ঙাল্লমদাইদগী হৌগত্তুনা মচা নুপা য়াইফবা অমদি মপুরোইবা বিনোদকী দরকার তাগদবা পোৎ চৈ লোইথোক লোইশিন তৌরি । মা চৎখ্রগা লায়না থিবা ফংনবা । মাগী পুনবদি হান্না শেম শাদুনা থম্লবনি।
বিনোদনা মঙোন্দা নিংথি নুংঙাই না ঙাঙবা শকপা তৌদ্রিবসে ঙরাং অয়ুক্তগীনী। ঈশৌ লাংই থবক তৌবদা। হংলসু অহংবদুতং খূম্মী। মপাম চৎপদা পুনবা পোৎ চৈ লৈনবা পৈশা পীয়ু হায়বসু পী। মখাদি তারক্তে।শাউবগী মরমসু খঙদে হংজিল্লুরবসু কৈসু তৌদে হায়। হুজিকসু ঙসাই মানা হৌগৎপা মতমদগী মাসু হৌগৎলগা ফমুংদা খবর পারি। ৱা লান ঙাঙদে। হন্না য়েংদে।চা লোল্লক্কে হায়রসু থক্লোই হায়। সূনিতা তশেংনা নুংঙাইত্রে মানা করি অশোয়বা তৌখ্রগে খনবসু থোক্ত্রে।
লুহোংবা চহি তরা ফারবসে মপাম কুম্বসে তরারকপু শুরিদ্রা খঙদে। লম্নগা থাপ্পনে বিনোদকী থবক্না চিনবনে । মথন্তা চৎপসু হন্দক্কীসিনা অহানবনী।হন্দক্তি বিনোদকী ওফিসকী অচিনবা লৈরে য়াইফবগী পরিক্ষাসু লৈরে ।মখূরাগী মচা মপ্বা নুপা অতোনবদুগী লুহোংবনি। লুহোংবা মতুং হুম্নি শুবদা মপা পোকপা মপুগী লৈখিদবগী মঙা শুবা কুমওনগী উৎসব মন্দিরদা কৎকদৌরি। অদুনা উৎসবসু লুহোংবা মতুংগী মপাম চাক্কৌবসু য়াওরগা হন্ননবা মমানা মনেম্বোক্তা হায়নরবনি। বিনোদনসু য়ারে।
চৎলমদাইদা সেগা মাইগা হায়নগদবদু বিনোদ কী মতৌদুদা হায়বা ঙমদ্রে। মমাঙ মমাঙ মানা মপাম কুম্বদদি বিনোদনা হেন্না হরাউবনি । পূন্না চৎমিন্নৈদি হায়ববু মপামদা হুমনি মরিনী লৈরকপদো বিনোদতো চাক অনীরক শুনা য়ুমদা চাদে । মানা জিরিদা পোষ্টিং তারিঙৈদা তিন্নরম্বা লোয়নরম্বা মরূপ মপাংশিংনা চাক কৌবদা। য়াম্না লোনদিন্নজৈ মাগী মামা থোকপা অমগসু। মামদুনা শিল্লগা মাবু বিনোদতা থাজরকখিবনী।
মখাদগী মনাওনুপানা ইতৈমা লোইদ্রিবরা হায়না কৌরকই। জিম চৎপদা ৱাহেং লৈকাই পার্কিংদা থাদবিরমগে হায়বগীনী। সুনিতা তপ্না লাইরিক পারিবা য়াইফবগী নাক্তা চঙশিল্লী । মচাবু মনম নম্বী মরাইবক্তা চুপ্পি । পাউমেল্লি নেনেনা বোবোক্না হায়বা য়াউ মরম মোকউ হায়না। বিনোদতো ফল্লপ ফল্লপ য়েংলকই। মীৎষ়েংদি খবরদনি।অদুদগী মমায় লৈশিনখ্রে ফক্লাংলোমদা।
চৎলুখিগে হায়না সুনিতানা তপ্না হায়জৈ। খুম্মক্তবদুদা অমুকসু কন্তক্না ঐ চৎলুখিগে হায়। হন্দমুক্তি শম্না ‘উম ‘হায়রকই। লূম্না থাংদোরক্লিবা সুনিতাগী খোঙথাংদো মপুরোইবনা তুংদগী কৌরকপদা লকক তৌই।
ফমুং মচিদা ফম্মু হায়না ইঙ্গিৎ তৌই। বিনোদনা মখূৎ পায়রগা চিংশিল্লকপদুদা সুনিতানা পাখৎলপ মচা য়াইফবদা য়েংই। “মনম নম্বিগে তৌনিদা” হায়রগা লাইবক মতোনগী শমজোই মরক্তা নাতোন চিনবাল অনীনা থেংলকই।অদুগা সুনিতাগী ইন্নফি ফিনাদা শাংনা য়ান্থরিবা লংদু থৎনা থৎনা হায়রকই ‘উৎসব য়াওরসু চাক্কৌবদু য়াওদবা য়াদব্রো নঙবো ?’
সুনিতা মপি তৈথোক তৈথোক্না নোকফেৎ তৌনা সিড়ি কুমথরকই। (৮-১-২০২০)

মরী (১৭)

“মেমচা ! কৈদৌরে থেঙলদি ঙসিসু ? খরা ঙন্না লাকউ ঐ মীটিং লৈ ওফিস ঙন্না চৎকনী হায়রগা। নখোয়গী তাইঙোসু থবক ঙন্না চত্থোক্কনী হায়খিদ্রো ঐবু।”
সোবিতানা হংলিবদো খুমদে , ও খোংনদুম কপ্লকই মেমচা।
“হায়মা… কৈদৌনরে ঙসিনা অমুক ?”
” নীংজোনসে পোম্লে… , ময়ু থকচিল্লগা ঐনা ফনেক মরক্তা য়েপ্তুনা থম্বা মরূপ থাংনবা শেলদো জ্বারদা থাদোক্লুই হায়না ঙাঙলুবৈ কাওশিল্লকপদা উবাক মরক্তা তুশিল্লুরে। ঐসু শাউনীংমন্দুনা নঙতা শিখ্রো … কোরোনা নারো নচাশিংগা নুংঙাইনা পালহৌরগে হায়রম্লবনী ।”
কপ্পদি তোক্তে মেমচা।
“ফরেসে তোক্লো থবকসে য়াম্মী … ঐ থেঙখ্রনী । পৈশাদো ঐ পীরগে । পোম্লিবদু মোলোম লৈবনী বাথরুমগী মেদিকেল বোক্সতা তৈশিল্লু । ঈ অশিবা চঙদনবা।”
সোবিতা মাগী বেডরুমদা চঙলক্লে চাকখুমগী থবক মেমচাদা শিন্নরম্লগা। চঙলকপদা থোঙজিন্দা বিনয়গা থেংনৈ ফি-রোল শেৎলগা মখূত্তা ব্রিফকেস পায়দুনা থোরকই।
” আ … ব্রেকফাস্ত থমজরম্লবনী টেবলদা ”
” …চারোই হায়খ্রদুদি।”
” থেঙবা ঙনবা তম্বা ঙমদে … খজিক্তং চাথোকপিখ্রদি …”
” য়ারে য়ারে … খল্লুনু ঐগীদি …”
থোকখ্রে গাড়ী থৌদোক্লগা হন্না য়েংলমদনা।
নুমিদাং থেঙনা হল্লকই বিনয়। হল্লকপগা ফি হোংদোক্লগা ফমুংদা কাখৎখ্রে। চাক চাসি হায়বা য়াদ্রে । চারক্লবরা হংবসু নীংথিনা খুম্লক্তে। সোবিতা অথেঙবদুদা চখোম অমা হুক্লগা তোক্লে। ফমুং চঙলবসু তুম্বদি য়াদ্রে সোবিতা। খল্লি , হংলি ৱাহং কয়া মথন্তা।অসুম্না লেনবা অহিংসে মশীং খঙদ্রে।
অয়ুক্তু ঙন্তানা কোলিং বেল খীংলকই।মেমচানী। ময়া ঙৌরোক ঙৌনা উৎলগা নোক্তুনা লেপ্লম্মী থোঙজিন্দা।
” ও…য়াম ঙল্লীনা ঙসিদি”
নোকহায় তৌরকই মেমচা সোবিতাগী ৱাদুদা
” ঐখোয় মপানা চেক শুবা চৎপদা মাগী সাইকলদা তোংলকউ হায়দুনা তোংলবা। ইথন্তা চৎচগে হায়ববু শিরগেনা য়াদে। ”
” খৎনদ্রবো ?”
” গ্যান খুত্তা অমনী ঙরাংদি …নুমিদাং চাক্কা থোংবী … ”
কোইরুক কোইরুক য়েংলুরগা লোল্লপ্না মখা তারকই ” অঙাং তুমখ্রবা মতুংদা থুম ফূৎলগা হিগাগসু য়ৈবিরিপোৎনী অপোম্বা মফমদা ”
অদু হায়রগা ইকাইনা মথন্তা শিথ শিথ নোকচৈ মেমচা ।
সোবিতা নম্ফুগী মোমোন মীনোক অমা মায়থোংদা থেল্লদুনা মাগী কাদা তপ্না চঙলকই। (১৫-৪-২০২১ )

মসিরা নূপী 

“নচা অমা ফংজরে তায়, নুপারা নূপীরা ?”
“ইনে , নুপীনী”
“ও, হোয়দা ফরেদা , মথং দা নুপা অমুক ওইজরনী”
“হোয়, ইনে”
পূন্সি দা অহানবা মচা ফংজবগী মকা লাম্বা মপাগী মায়থোংদো খজিক্তং শকফম হন্জিল্লী।
(২৩-১-১৯)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: